Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Aktuálne zmeny v daňových predpisoch od 15.11.2021 a od 1.1.2022

Vážení obchodní partneri, drahí priatelia,
 
rád by som upriamil Vašu pozornosť na vybrané zmeny v oblasti daní a súvisiacich predpisov, ktoré môže byť v najbližšej dobe potrebné zohľadniť. Dňa 27.10.2021 bol v NRSR schválený návrh novely viacerých daňových zákonov, ktorý bol zverejnený v zbierke zákonov dňa 12.11.2021 pod číslom 408/2021 Z. z..
 
I. Zmeny v oblasti DPH
Predmetná novela prinesie okrem iného aj nasledovné zmeny pre oblasť DPH:
 • povinnosť pre platiteľov DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR (ďalej aj iba „FRSR“) každý vlastný bankový účet (tuzemský aj zahraničný), ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH na Slovensku podľa § 2 zákona o DPH.  Prijatá novela v tejto súvislosti zavádza napr. aj nasledovné pravidlá: 
 • oznámenie bude platiteľ DPH povinný podať prostredníctvom el. podateľne FRSR bezodkladne od zriadenia bankového účtu alebo od kedy sa stal platiteľom DPH;
 • bezodkladnému oznámeniu budú podliehať aj akékoľvek zmeny, doplnenia alebo zrušenia týkajúce sa už oznámeného bankového účtu;
 • predmetná oznamovacia povinnosť bude účinná už od 15.11.2021 s tým, že osoby, ktoré už sú, resp. k 15.11.2021 budú platiteľmi DPH majú na prvé splnenie tejto povinnosti stanovenú lehotu najneskôr do 30.11.2021;
 • FRSR má v tejto súvislosti povinnosť zverejniť na svojej webstránke  predpísaný vzor tlačiva.
V tomto smere bol ale prezentovaný predpoklad automatizovaného predvyplnenia tých údajov, ktoré má FRSR k dispozícii a to napr. od tuzemských poskytovateľov platobných služieb (na prípadné úplné a správne predvyplnenie formulára sa však netreba spoliehať);
 • ako vlastný bankový účet používaný na podnikanie z pohľadu slovenskej DPH bude za podmienky identifikácie jeho skutočného vlastníka možné oznámiť aj bankový účet inej osoby (praktické využitie napr. pri účte skupiny podnikov používanom aj na podnikanie slovenského platiteľa DPH alebo pri holdingových štruktúrach, avšak osoba, ktorej takto oznámený bankový účet patrí potom bude spoločne a nerozdielne ručiť za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradí v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bude zaplatená na tento bankový účet) resp. aj iný bankový účet, ktorý je potrebné oznámiť FRSR v zásade  ešte predtým, ako ho platiteľ začne používať na podnikanie;
V tejto súvislosti je potrebné počítať s tým, že oznámené bankové účty budú následne s posunutou účinnosťou od 01.01.2022 zverejňované na webovom portály FRSR.
Zároveň je potrebné zohľadniť, že nesplnenie, nesprávne, nepravdivé alebo neúplné splnenie oznamovacej povinnosti môže byť v závislosti od okolností spojené napr. s nasledovnými negatívnymi konzekvenciami:
 • pokuta do výšky 10 tis. EUR;
 • vznik nového titulu na ručenie za dodávateľom nezaplatenú DPH v zmysle §69/14/c zákona o DPH v znení účinnom od 01.01.2022 v prípade úhrady protiplnenia na bankový účet dodávateľa, ktorý v čase pokynu k platbe  nebude zverejnený v zozname bankových účtov na webstránke FRSR;
 • vrátenie nadmerného odpočtu DPH možné iba na oznámený bankový účet platiteľa (resp. najskôr 10 dní od jeho dodatočného oznámenia)
 
V nadväznosti na uvedené preto v prípade potreby odporúčam prehodnotiť, resp. adekvátne prestaviť aj interné procesy, objednávanie tovarov a služieb,  zmluvnú dokumentáciu, resp. podnikovo-hospodársky softvér tak, aby reflektovali vyššie uvedené zmeny.   Ide napr. o nastavenie alebo kontrolu platieb na registrovaný účet- /účty, resp. úpravu obchodných podmienok zacielených na minimalizáciu rizika pokuty alebo vzniku prípadného ručenia za daň.
 
 • explicitné zavedenie osobitného spôsobu úhrady dane, resp. tzv. inštitútu rozdelenej platby (z angl. „split payment“) do zákona o DPH.
Zjednodušene ide o možnosť pre odberateľa uhradiť časť odplaty predstavujúcu DPH priamo na  číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa a zbaviť sa tak ručenia za prípadnú dodávateľom nezaplatenú DPH. 
Nesprávna aplikácia predmetného inštitútu (napr. nesprávne načasovanie, nezohľadnenie možných iných dôvodov na ručenie za daň a. i.) ale môže byť  spojené s viacerými rizikami. Prípadnú aplikáciu inštitútu rozdelenej platby preto odporúčam vopred dôkladne zanalyzovať, resp. skonzultovať a v prípade potreby adekvátne prestaviť aj obchodné vzťahy. 
 
 • Nahradenie osvedčení o registrácii k DPH (plastové registračné kartičky) rozhodnutím daňového úradu o DPH registrácii, čím pre platiteľov postupne odpadnú aj súvisiace povinnosti (napr. povinnosť vrátiť alebo predložiť osvedčenie o registrácii za účelom vyznačenia zmien atď.).
(účinnosť od 15.11.2021 pre povinné      oznámenie bankových účtov a pokutu za jeho nesplnenie a od 01.01.2022 pre zvyšné ustanovenia)
 
 
II. Zmeny v oblasti dane z príjmov
Schválená novela zákona zo dňa 27.10.2021 prinesie okrem iného aj nasledovné zmeny pre oblasť dane z príjmov:
 • daňové „zrovnoprávnenie“ príspevku na stravovanie s tzv. gastrolístkami, ktoré bude nakoniec v rozpore s očakávaniami odbornej verejnosti realizované tak, že oslobodenie od dane z príjmov na strane zamestnancov a zároveň daňový výdavok pre zamestnávateľa (s výnimkou časťou financovanou zo sociálneho fondu) bude pri oboch spomenutých alternatívach zabezpečenia stravovania na pracovisku možné uplatniť iba do výšky povinného príspevku na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce (aktuálne do výšky 2,81 EUR, t.j. 55 % z platnej sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín).
 
V dôsledku pripomienok MPSSVaR nebolo presadené ani znenie, na základe ktorého by ďalej nebolo potrebné poskytovať gastrolístky a finančný príspevok vopred.
 
 
 • zavedenie novej daňovej podpory vo forme odpočtu výdavkov (nákladov) na produktívne investície napĺňajúce podstatu tzv. priemyslu 4.0 realizované na základe tzv. investičného plánu.  
 
Detailné a pomerne rozsiahle podmienky na uplatnenie novej daňovej podpory na produktívne investície, vrátane základnej definície investičného plánu,  aplikovateľných investícií a ďalších pojmov vychádzajú z § 30e novelizovaného znenia zákona o dani z príjmov.
                (účinnosť od 01.01.2022) 
 
 
III. Zmeny v oblasti správy daní
Návrh novely daňových schválený NRSR dňa 27.10.2021 prinesie okrem iného aj nasledovné zmeny pre oblasť správy daní:
 
 • zavedenie verejného indexu daňovej spoľahlivosti  (pridelený index daňovej spoľahlivosti bude zverejnený na webstránke FRSR) – rozhodujúce kritériá a spôsob ich hodnotenia majú byť zverejnené formou vyhlášky MFSR ako aj informácií na webstránke FRSR;
 
 • možnosť pre správcu dane rozhodnúť na základe zákonom ustanovených dôvodov o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si riadne neplní svoje povinnosti z pôsobnosti v štatutárnych a dozorných orgánoch, alebo ako prokuristu v obchodných spoločnostiach
  a družstvách.
                (účinnosť od 01.01.2022) 
 
IV. Zmeny v oblasti účtovníctva
Dňa 02.11.2021 bol v NRSR schválený návrh novely zákona o účtovníctve, ktorý prinesie okrem iného aj nasledovné zmeny:
 
 • úpravy zacielené na možnosť intenzívnejšieho využívania elektronicky vedeného a uchovávaného účtovníctva  ako napr.:
 
 • prípustné nahradenie podpisov aj inou (aj elektronickou) formou, ktorá umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá účtovný záznam vyhotovila a to napr. aj osoby zodpovednej za účtovný prípad za podmienky, že overenie účtovného prípadu bude zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Podľa dôvodovej správy k predmetnej novele by v tomto smere malo byť akceptované aj overenie osoby prostredníctvom informačného systému, ak sa na prístup využíva osobný prístupový kód, prístupové meno a heslo alebo šifrovací kľúč, pomocou ktorého je možné jednoznačne a preukázateľne identifikovať zodpovednú osobu. Pritom je potrebné vytvoriť taký systém tvorby prístupových kódov, ktorý zabezpečí, aby ich iná ako zodpovedná osoba nemohla získať, spätne načítať, kopírovať alebo inak zneužiť.
 
 • explicitne definovaná možnosť konverzie listinných dokladov (záznamov) do elektronickej podoby bez nevyhnutného použitia zaručenej konverzie. Konverziu tak bude počnúc 01.01.2022 možné vykonať napr. aj skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme (formát „.pdf“) za podmienky, že pre účtovný záznam bude zabezpečená úplnosť , obsahová a vizuálna zhoda s jeho pôvodnou podobou, čitateľnosť celej plochy dokladu / záznamu a neporušenosť jeho obsahu;
 
 • možnosť elektronického sprístupnenia, resp. zasielania dokladov (napr. faktúr), ktorá bola doposiaľ definovaná iba pre platiteľov DPH z pohľadu zákona o DPH, pričom na účely zákona o účtovníctve bude elektronické zasielanie dokladov / faktúr podmienené buď  písomnou dohodou zúčastnených strán o technickom riešení alebo potvrdeným súhlasom prijímateľa. Pozitívnou správou je, že za potvrdený súhlas sa ale bude považovať napríklad aj informácia o zaplatení požadovanej sumy. U platiteľov DPH však bude naďalej potrebné zohľadniť aj mierne odlišné kritériá z pohľadu pravidiel DPH;
 
 • zadefinovanie elektronického uchovávania účtovnej dokumentácie (povinné v prípade elektronicky vedeného účtovníctva);
 
 • novela zákona o účtovníctve v tomto smere explicitne zavádza aj novú povinnosť vyhotoviť súvisiace vnútropodnikové smernice a dodržiavať ich (napr. upravujúce systém uchovávania účtovnej evidencie, oprávnenia, povinnosti a zodpovednosti osôb v účtovnej jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie podpisového záznamu takým spôsobom, aby bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené) alebo povinnosť umožniť daňovému úradu alebo iným oprávneným osobám (napr. štatutárny audítor) prístup do softvéru na vedenie účtovníctva (v závislosti od konkrétneho softvérového riešenia tak môže byť v tejto súvislosti vhodné zabezpečiť samostatné prístupové práva pre osoby z externého prostredia bez možnosti vykonávať zásahy do účtovnej evidencie);
Plnohodnotnému prechodu na elektronickú formu vedenia účtovníctva však vo viacerých prípadoch môžu brániť ešte osobitné predpisy ako napr. zákon o archívoch a registratúrach, ktoré preto odporúčam zohľadniť, resp. vopred zanalyzovať.
 
 • ukladanie všetkých dokumentov do registra účtovných závierok iba v elektronickej podobe ; 
 
 • zákaz vrátenia vlastných zdrojov pre spoločnosti v kríze;
 
 • povinnosť informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania účtovnej dokumentácie inou osobou pred prípadným zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania;
 
 • zmeny vo vybraných sankciách za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve.
(účinnosť od 01.01.2022) 
 
V. Iné a plánované zmeny
V štádiu príprav sú ďalej napr. nasledovné zmeny v oblasti správy daní:
 
 
 • spustenie obojstrannej komunikácie s finančnou správou, t.j. elektronického doručovania úradných dokumentov aj zo strany finančnej správy smerom k daňovým subjektom do ich elektronických schránok na ústrednom portály verejnej správy (slovensko.sk). V tejto súvislosti odporúčam klásť väčší dôraz na zabezpečenie pravidelnej kontroly el. schránok na ústrednom portály  verejnej správy, v čom by mohlo byť nápomocné aj nastavenie mailovej alebo sms-notifikácie o doručení správy. Na správy neprevzaté v predpísanej lehote sa totiž aj v tomto prípade bude vzťahovať tzv. fikcia doručenia;
(plánovaná účinnosť od 01.01.2022) 
 
 
 • real-time“ oznamovanie údajov z vystavených a prijatých faktúr a systém e-faktúra, pričom v tejto súvislosti je plánované aj zadefinovanie faktúry a jej minimálnych povinných náležitostí aj pre subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH;
(plánovaná účinnosť od 01.01.2023)
 
 
 • v pripomienkovom konaní sa nachádza druhá sada viacerých zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia verejne prezentovaná aj ako tzv. podnikateľské „kilečko 2“. Aktualizovaný zoznam navrhovaných opatrení na stiahnutie vo formáte „.pdf“ je dostupný pod nasledovnými internetovým odkazom MHSR: https://www.mhsr.sk/uploads/files/WY3xEVpe.pdf
 
 
 
 • Návrh akčného plánu MHSR pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku s cieľom pomôcť rodinným podnikom prekonať generačnú výmenu a podporiť tento segment v ďalších oblastiach. Ide zatiaľ o všeobecný nelegislatívny materiál vychádzajúci z Programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2021 – 2024, ktorý by v budúcnosti mohol vyústiť napr. do úpravy podmienok práce rodinných príslušníkov v rodinných podnikoch, zadefinovania holdingovej štruktúry v slovenskom právnom poriadku, úpravy reflektujúcej medzigeneračnú výmenu napr. v rámci dedičského konania, resp. aplikácie inštitútu spísania závetu.
 
Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za prejavenú dôveru a v najbližšom období Vám prajeme veľa odolnosti a podnikateľského umu.
_________________________________________
Bližšie informácie
Kontakt:
Dravecký & Partner Tax s. r. o.                
Tel.: +421 2 5720 5070
Mail: p.dravecky@tax-audit.sk
_________________________________________
V spolupráci a so súhlasom
Igor Škula, daňový poradca, 24ideas, s. r. o.
_________________________________________
 
 
UPOZORNENIE:
Vážení čitatelia, berte prosím na vedomie, že tento materiál nenahrádza odborné poradenstvo. Jeho obsah nie je právne záväzný a informácie v ňom uvedené sú všeobecného charakteru, ktoré neboli formulované a spracovávané spôsobom umožňujúcim ich aplikáciu pri rozhodnutiach čitateľov, za ktoré v súvislosti s konaním na základe tohto materiálu nepreberáme zodpovednosť. Naša kancelária Vám v prípade Vášho záujmu zabezpečí potrebnú konzultáciu daňového poradcu alebo sprostredkuje právnu radu kooperujúcich advokátskych kancelárií.