Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Daň z poistenia platná od 1.1.2019

Daň z poistenia v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z.
 
Novou daňou v daňovom systéme SR je zavedenie dane z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Daň z poistenia má charakter nepriamej dane.
 
Zákonom o dani z poistenia sa nahradil do roku 2018 platný 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.
 
Nová daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ktoré zostáva zachované, pri ktorom zostane aj naďalej 8 %-ný odvod v súlade so zákonom o poisťovníctve.
  
Základné pojmy na účely zákona
Poisťovateľom sa na účely zákona o dani z poistenia rozumie poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Európskej dohody, pobočka zahraničnej poisťovne, zahraničná poisťovňa,  Slovenská kancelária poisťovateľov, Exportno-importná banka Slovenskej republiky;
 
Zahraničná poisťovňa - podľa § 4 ods. 5 zákona o poisťovníctve je zahraničnou poisťovňou právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
 
Poistníkom sa v zmysle zákona rozumie osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom.
 
Preúčtovanými nákladmi poistenia je v zmysle zákona poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá na území Slovenskej republiky pobočku, a ktoré od právnickej osoby požaduje alebo právnickej osobe priradí poistník alebo iná osoba ako poistník.
 
Predmet dane
Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 zákona, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku.
 
Osoba povinná platiť daň správcovi dane
Osobou povinnou platiť daň správcovi dane, t. j. platiteľom dane sú poisťovatelia, ktorí podnikajú v poisťovníctve, to znamená poisťovne so sídlom v tuzemsku, poisťovne z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní.
 
Zdaneniu podlieha aj poistenie poskytnuté zahraničnou poisťovňou, ktorá si nezriadila pobočku v tuzemsku, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo, a ktorá poskytla poistenie s umiestnením rizika v tuzemsku.
Platiteľom dane  v týchto prípadoch, teda osobou povinnou zaplatiť daň správcovi dane je:
  • poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe, je platiteľom v rozsahu poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje;
  • ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe, je táto právnická osoba povinná platiť daň v rozsahu, v akom sú jej preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku;
V týchto prípadoch dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby. Platiteľom a teda osobou povinnou platiť daň je poistník (t. j. fyzická alebo právnická osoba), ktorý uzavrie poistnú zmluvu so zahraničnou poisťovňou, ktorá nemá zriadenú pobočku v tuzemsku, alebo právnická osoba, ktorej poistník preúčtoval náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku.
  
Vznik daňovej povinnosti
V zákone je osobitne upravený vznik daňovej povinnosti pre prípady, ak osobou povinnou platiť daň bude poisťovateľ a osobitne, ak osobou povinnou platiť daň bude poistník alebo právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia.
  
Základ dane
Základ dane je upravený v závislosti na tom, kto je osobou povinnou platiť daň, pričom ak osobou povinnou platiť daň je poisťovateľ, je stanovenie základu dane upravené v závislosti na tom, pre ktorý spôsob vzniku daňovej povinnosti sa poisťovateľ rozhodol.
 
Základom dane v prípade vzniku daňovej povinnosti poistníkovi, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, je suma zaplateného poistného. Ak vzniká daňová povinnosť osobe, ktorej sú preúčtované náklady poistenia a ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku, je suma preúčtovaných nákladov poistenia. V týchto prípadoch suma poistného, ako aj preúčtované náklady poistenia neobsahujú daň z poistenia.
 
Sadzba dane
Na poistenie uvedené v prílohe č. 1 zákona sa uplatňuje sadzba dane vo výške 8 %.
 
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote aj daň zaplatiť.
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej právnickej alebo fyzickej osoby. Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez dôkladnej analýzy konkrétnej situácii.