Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Základné zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1.1.2019

Základné zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 

Dňa 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona o ERP, súčasťou ktorej je aj spustenie projektu on-line napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Doteraz mali podnikatelia možnosť si vybrať napojenie na systém finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Po novom bude on-line pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú on-line registračné pokladnice (ORP). Pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač, či VRP.

Podnikatelia sa k tomuto systému nazvanému ako e-Kasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019. Dovtedy sa na nové podmienky musia pripraviť nielen výrobcovia, ale aj podnikatelia.
V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-Kasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Na účely uvedenia pokladnice e-Kasa do prevádzky podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-Kasa klient. Žiadosť sa podáva prostredníctvom predpísaného elektronického formuláru. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice e-Kasa klient.

Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi.
Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí.
  
Ak na predajnom mieste nebude dostupný internetový signál, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva na predpísanom elektronickom formuláre, ktoré bude dostupné na portáli finančnej správy.
Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.

Finančné riaditeľstvo vypracúva a priebežne aktualizuje zoznam certifikovaných pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle. Zoznam obsahuje najmä obchodné meno, sídlo alebo adresu trvalého pobytu výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy.
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej právnickej alebo fyzickej osoby. Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez dôkladnej analýzy konkrétnej situácii.