Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Zmeny v zákone o Dani z príjmov platné od 1.1.2019 ( príspevok na rekreáciu)

Úprava rekreačného príspevku v zmysle zákona o dani z príjmov
 
Novelou ZDP sa okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane rozširuje aj o príjem, ktorým je suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce.
Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom (§ 152a Zákonníka práce) sú daňovým výdavkom zamestnávateľa.
Daňovými výdavkami u daňovníka s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, sú aj výdavky (náklady)  na rekreáciu v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa §152a Zákonníka práce. Uvedené výdavky je možné uplatniť do daňových výdavkov len za podmienky, že tomuto daňovníkovi nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa osobitného predpisu (152a Zákonníka práce) v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
Uvedené ustanovenia ZDP v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.
 
Príspevok na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce
 
Základné podmienky na poskytnutie rekreačného príspevku sú: 
 • povinnosť poskytnúť rekreačný príspevok platí pre zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami, voči zamestnancom, ktorých pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov;
 • zamestnávateľ zamestnávajúci menej ako 50 zamestnancov, má možnosť poskytnúť rekreačný príspevok, nie povinnosť;
 • rekreačný príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca, zamestnanec môže žiadať o poskytnutie príspevku za kalendárny rok len u jedného zamestnávateľa;
 • príspevok je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však 275 eur na rok u zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok (pri čiastočnom úväzku sa rekreačný príspevok pomerne kráti); 
 • oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:
  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania, pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou, ubytovanie najmenej na dve prenocovania (súčasťou môžu byť stravovacie služby), na území Slovenskej republiky;
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom;
 • rekreačný príspevok môže byť poskytnutý formou rekreačného poukazu alebo aj bez neho - formou výplaty príspevku po preukázaní nároku a predložení dokladov (rekreačný poukaz je novo definovaný nástroj financovania cestovného ruchu: „osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu“);
 • poplatok za sprostredkovanie služieb prostredníctvom rekreačného poukazu je maximálne 3 % z hodnoty poukazu;
 • oprávnenými výdavkami sú o. i. aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti a pod.;
 
Príspevok poskytnutý na ubytovanie zamestnanca
 
Novelou ZDP sa za daňový náklad zamestnávateľa uznáva aj výdavok na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere v budovách určených na bývanie (zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113), ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke.
Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane sa v nadväznosti na novelu ZDP rozširujú aj o príjem, ktorým je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne.
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej právnickej alebo fyzickej osoby. Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez dôkladnej analýzy konkrétnej situácii.