Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Zmeny v zákone o DPH platné od 1.1.2019

Dovolili sme si pre Vás pripraviť prehľad základných zmien, ktoré nastali v dôsledku novely zákona č. 369/2018 Z. z. zo dňa 29. novembra 2018, ktorým sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
 
Dodanie a prenájom nehnuteľnosti
 
Dodanie stavby
Zdaneniu podlieha nielen dodanie novej stavby (zdaneniu podlieha dodanie stavby pokiaľ neuplynie 5 rokov od jej prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby), ale aj dodanie staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu používania. Avšak len za predpokladu, že náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 40% hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. A taktiež dodanie zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že stavebné práce predstavovali najmenej 40% z hodnoty stavby pred začatím prác. Uplatnenie oslobodenia od dane pri uvedených stavbách je možné až po uplynutí 5 rokov od kolaudácie vzťahujúcej sa na zmenu účelu používania stavby alebo na rekonštrukciu predmetnej stavby.
 
Dodanie a prenájom nehnuteľnosti určenej na bývanie
Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) je platiteľ dane povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu nehnuteľnosť určená na bývanie. To znamená, ak predmetom nájmu je byt, rodinný dom alebo apartmán v bytovom dome alebo časť bytu, rodinného domu alebo apartmánu.
Uvedený postup sa týka len tých zmluvných vzťahov, ktoré budú uzatvorené po 1.1.2019 a predmet nájmu bol odovzdaný po 1.1.2019.
Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), nemôže využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti.
To, či je stavba resp. jej časť určená na bývanie, vyplýva z kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel.
 
Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom dlhodobom majetku
Od 1.1.2019 sa zavádza úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom hmotnom majetku. K úprave odpočítanej dane dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Zámerom je zavedenie pravidiel, ktoré umožnia po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného dlhodobého majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Obdobie na úpravu odpočítanej dane je 5 rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane nadobudol tento majetku.
Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom dlhodobom majetku platiteľ dane vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia hnuteľného hmotného majetku.
 
 Nová definícia obratu pre účely DPH
Obratom pre účely DPH sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Prijaté preddavkové platby predstavujúce súčasť hodnoty tovaru alebo služby sa zahrnú do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. U zdaniteľných osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v súvislosti s dodaniami uskutočnenými po 1.1.2019 už nesleduje „cashový“ princíp.
 
Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov
Pri vybraných druhoch poľnohospodárskych produktoch a vybraných kovoch a výrobkoch z kovov sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na platiteľa, ktorý je v pozícii príjemcu. Novelou zákona dochádza k zjednodušeniu pri uplatňovaní týchto ustanovení v tom, že prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, ak pri dodaní bude vyhotovená zjednodušená faktúra. Zjednodušenou faktúrou je napríklad doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.
 
Harmonizácia pravidiel na zaobchádzanie s poukazmi (ustanovenia platia od 1.10.2019)
Novelou zákona sa zavádzajú nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní tovaru alebo služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Poukaz je vymedzený ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby uvedených na poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu.
 
Rozlišujú sa dva druhy poukazov:
Jednoúčelový poukaz – v čase vystavenia tohto poukazu je známe miesto dodania tovarov alebo služieb, na ktoré sa poukaz vzťahuje, ako aj suma prislúchajúcej dane na základe sadzby platnej za konkrétne tovary a služby.
 
V prípade prevodu jednoúčelového poukazu zdaniteľnou osobu konajúcou vo svojom mene sa  považuje za dodanie tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Samotné odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby ich dodávateľom výmenou za poukaz sa už nepovažuje za samotnú transakciu pre účely DPH.
 
Prevod jednoúčelového poukazu sa posudzuje ako dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ak je jeho prevod vykonaný inou osobou, avšak v mene dodávateľa tovaru alebo služby. Daňová povinnosť vzniká dodávateľovi, v mene ktorého sa prevod uskutočnil a skutočná dodávka sa už nepovažuje za samotnú transakciu pre účely DPH.
 
V prípade jednoúčelového poukazu, ktorý vo svojom mene vystaví a ďalej prevádza iná osoba ako dodávateľ tovarov alebo služieb, sa za dodanie považuje každý prevod poukazu, pričom platí, že dodávateľ tovarov alebo služieb pri výmene za poukaz dodal tovar alebo službu vystaviteľovi jednoúčelového poukazu.
 
Základom dane pri prevode jednoúčelového poukazu je protihodnota, ktorú za jednoúčelový poukaz príjme osoba, ktorá ho prevádza.
  
Viacúčelový poukaz – v čase vystavenia poukazu nie je známe miesto dodania tovaru alebo služby alebo nie je známa splatná daň. V prípade viacúčelového poukazu je predmetom dane až skutočné odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz.
Základom dane pri viacúčelovom poukaze je suma, ktorú zákazník zaplatí za poukaz , znížená o daň vzťahujúcu sa na dodávaný tovar alebo službu. Ak by dodávateľ tovaru alebo služby nedisponoval takouto informáciou, základom dane je suma rovnajúca sa nominálnej hodnote viacúčelového poukazu, ktorá je na poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii uvedená, znížená o príslušnú sumu dane.
Nové pravidlá sa vzťahujú na poukazy vydané po 30.9.2019.
 
Zrušenie inštitútu zábezpeky na DPH
Novelou zákona o DPH sa ruší tento inštitút, ktorý bol zavedení v roku 2012 pri registrácii rizikových zdaniteľných osôb za platiteľov DPH. K zrušeniu sa pristúpilo z dôvodu straty opodstatnenia. Daňový úrad vráti platiteľom DPH zábezpeku alebo jej časť a to najneskôr do 28.2.2019 za podmienky, že táto zábezpeka alebo jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatkov na DPH.
 
Zníženie sadzby dane na ubytovacie služby
Od 1.1.2019 sa rozširuje uplatnenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty 10% aj na ubytovacie služby. Tieto služby sú definované ako ubytovacie služby, ktoré patria pod kód 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).
 
Nová fakturačná povinnosť pre zahraničné osoby
Zahraničné osoby z tretieho štátu, ktoré nie sú usadené na území EÚ sú povinné vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH platného v SR, ak dodávajú tovar alebo službu s miestom dodania v tuzemsku.
 
Cezhranične poskytovaný finančný leasing
S účinnosťou od 1.1.2019 sa v prípade cezhraničných nájmov hnuteľného tovaru posúdenie transakcie v členskom štáte prenajímateľa, resp. nájomcu neberie do úvahy. Pojem finančný leasing, ktorý je dodaním tovaru v zmysle smernice 2006/112/ES, sa v členských štátoch má vykladať jednotne.
 
Digitálne služby pre nezdaniteľné osoby – zavedenie obratového limitu
Od 1.1.2015 sa miesto dodania digitálnych služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám určuje podľa usadenia odberateľa, t.j. miesto dodania sa nachádza a daň patrí členskému štátu, v ktorom má odberateľ sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
Novelou zákona sa s účinnosťou od 1.1.2019 zavádza výnimka z tohto pravidla pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte Európskej únie a ktoré poskytujú digitálne služby nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte, pričom ak hodnota týchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku sumu 10 000 EUR bez dane a súčasne túto sumu nepresiahla ani v predchádzajúcom kalendárnom roku, miestom dodania digitálnych služieb je miesto, kde je poskytovateľ usadený. Poskytovateľ, ktorý spĺňa podmienky na uplatnenie výnimky sa však môže dobrovoľne rozhodnúť pre miesto dodania služieb podľa usadenia nezdaniteľných osôb, ktorým tieto služby poskytuje.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej právnickej alebo fyzickej osoby. Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez dôkladnej analýzy konkrétnej situácii.