Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019

Dňa 22. júna 2018 bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

V zmysle predloženého návrhu sa upravujú aj nasledovné oblasti zákona io DPH:
  • zmena definície obratu pre účely regidtrácie za platiteľa DPH (zmena sa týka najmä jednoduchého účtovníctva);
  • definícia dodania služieb a tovaru pri použití poukazu (novinka v zákone);
  • zmena v § 38 dodanie a nájom nehnuteľností
    • definícia prvej klaudácie stavby;
    • zásadná zmena zdaňovaní nájmu bytu, rodinného domu alebo ich častí a nájmu apartmánu určeného na bývanie v bytovom dome a pri dodaní stavby určenej na bývanie (po 5 rokoch od prvej kolaudácie);

Ak prenajímate alebo vlastníte stavbu určenú na bývanie, pri ktorej obstaraní ste si uplatnili odpočítanie DPH uvedená zmena by vás mala zaujímať.